ประวัติโรงเรียน

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียนเลิงนกทา ที่ตั้ง 299 หมู่ที่ 12 ตำบล สามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

โทร 0– 4578-1116 โทรสาร 0-4578-1986 e-mail mis@ln.ac.th website http://www.ln.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 36 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวาเขตพื้นที่บริหาร 7 โรงเรียน ได้แก่ เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านตาดบกศรีสมพร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม โรงเรียนบ้านนาจาน โรงเรียนบ้านกุดโจด

1.1 ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 12ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35120

โทรศัพท์ 045-781116 – โทรสาร 045-781986 http://www. ln.ac.th สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.3 มีเขตพื้นที่บริการระดับม.ต้น 11 หมู่บ้านได้แก่ บ้านสามแยก บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร บ้านกุดแห่ บ้านกุดคอก่านโคกสำราญ บ้านโป่งหนองสิม บ้านสวาท บ้านดอนฮี บ้านม่วงกาชัง บ้านแย บ้านพรหมนิยม และบ้านกุดโจด

2. ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายยงยุทธ ภูมิแสน วุฒิการศึกษา กศ.ม. ( การบริหารการศึกษา ) วิชาเอก การบริหารการศึกษา

2.2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 คน ดังนี้

1) ................................ วุฒิการศึกษา กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) ปฏิบัติหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

2) ................................ วุฒิการศึกษา กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) ปฏิบัติหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

3) ปฏิบัติหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหารวิชาการ

4) นายเสรี สามาอาพัฒน์ วุฒิการศึกษา กศ.ม. ( การบริหารการศึกษา) ปฏิบัติหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

2.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน - คน ดังนี้

2.4 ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 8 คน ดังนี้

1) นายธันธกรณ์ ศิวะประสิทธิ์กุล วุฒิการศึกษา ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

2) นางสุมนมาลย์ ทะวันทา วุฒิการศึกษา ค.บ. (ทัศนศิลป์) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป (บริหารงานฝ่ายภาคีเครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์)

3) นางอรุณี แก้วใส วุฒิการศึกษา ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ (บริหารงานฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

4) นางมะลิวัลย์ แสงภักดี วุฒิการศึกษา ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ (บริหารงานฝ่ายหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน)

5) นายอภิชาต สีหาราช วุฒิการศึกษา ค.บ. (สังคมศึกษา) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล (บริหารงานบุคคล)

6)นางผกาทิพย์ อาจวิชัย วุฒิการศึกษา ค.บ. (ชีววิทยา)ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล (บริหารงานอำนวยการ)

7) นายปริวัฒ เสาะแสวง วุฒิการศึกษา ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม)

8) นายกิตติศักดิ์ อินไช วุฒิการศึกษา ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล (บริหารงานบุคคล)

3. ประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนเลิงนกทา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2514โดยใช้ศาลาวัดเขมไชยาราม

(วัดใต้) และต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2514 ได้ย้ายมาอยู่ทางทิศใต้ของถนนทยาปัสสา หมู่บ้านภูดิน เลขที่ 299 หมู่ 12 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร สถานที่ตั้งโรงเรียนเลิงนกทา เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “โนนภูดิน” มีเนื้อที่ทั้งหมด 36 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ซึ่งบรรดาพ่อค้า ประชาชนตลาดบ้านสามแยก และบ้านเลิงเก่า ได้ร่วมกันบริจาค สำหรับที่ดินบริเวณนี้ ได้รับบริจาค จาก นายสมสกุล ขุมทอง จำนวน 29 ไร่ นายเวียงชัย นาคสุด และนายสุด วงศ์สุข จำนวน 7 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา มีนายสวาท ไชยสัจ รักษาการครูใหญ่โรงเรียนคนแรก ต่อมาวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายบุญช่วย ธานี ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก และในปีนั้นทางโรงเรียนได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคาร แบบ 2163

บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง อาคารประกอบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนได้เลื่อนจาก ครูใหญ่ เป็นอาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


สัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อของโรงเรียน

ล.น. (ลอ จุด นอ จุด)


สีประจำโรงเรียน

ฟ้า หมายถึง ความใฝ่ฝันอันสูงสุด

ขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์

ความหมาย

“ลูกศิษย์ของโรงเรียนเลิงนกทา เป็นผู้มีความใฝ่ฝันอันสูงสุดจะประกอบสัมมาอาชีพ ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม”

คำขวัญ

รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งานดี มีคุณธรรม

ความหมาย

รับผิดชอบ หมายถึง โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการรู้จักบทบาทหน้าที่ที่มีต่อตนเอง และต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ ทั้งด้านการศึกษาหาความรู้ การดำเนินชีวิต ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นในสังคมได้

รอบรู้ หมายถึง โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ที่หลากหลายตั้งใจแสวงหาความรู้มาพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด

สู้งานดี หมายถึง โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของความขยัน ความ อดทน มุมานะ ตั้งใจเรียน และพร้อมที่จะร่วมทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

มีคุณธรรม หมายถึง โรงเรียนปลูกฝังให้ผู้เรียน ฝึกฝน ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ผู้เรียน เห็นคุณค่าในความเป็นไทย

4. ปรัชญาของโรงเรียน

ธรรมะ ปัญญา สภาวะ

5. พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธศิริ

6. เอกลักษณ์ของโรงเรียนเลิงนกทา

นักเรียนเก่ง ครูเยี่ยม เปี่ยมผลงาน

7. อัตลักษณ์ของโรงเรียนเลิงนกทา

“มีภาวะผู้นำ รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น”

ภาวะผู้นำ

นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและพัฒนาตนเอง ด้านคุณธรรม จริยธรรม

การส่งเสริมประชาธิปไตย ทั้งในสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม


เป็นผู้นำด้านกีฬา

นักเรียน มีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านกีฬาสามารถพัฒนาตนเอง

สู่การแข่งขัน ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ


เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

นักเรียนได้รับการพัฒนาและตระหนักในการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สามารถพัฒนาตนเอง สู่การแข่งขัน ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

8. อาคารสถานที่

ปัจจุบันโรงเรียนเลิงนกทามีพื้นที่ 36 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา เป็นที่ดินราชพัสดุกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน โดยมีอาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง ห้องน้ำชายหญิงและบ่อบาดาล ดังนี้

8.1 อาคารเรียน มี 6 หลัง ดังนี้

1) อาคาร 216 ค จำนวน 1หลัง

2)อาคาร 216 ค จำนวน 1หลัง

3) อาคาร 324 ล/27 จำนวน 1หลัง

4) อาคาร 324 ล/41 จำนวน 1หลัง

5) อาคาร 216 จำนวน 1หลัง

6) อาคาร 6 216 ค จำนวน 1 หลัง

8.2 อาคารประกอบ

1)อาคารโรงฝึกงานวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 2 หลัง

– ปรับเป็น ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 1 ห้อง

– ปรับเป็น ห้องประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 ห้อง

2)อาคารโรงฝึกงานวิชาคหกรรม จำนวน 1 หลัง

-ปรับเป็นห้องประชุมช่อชงโค

3)อาคารโรงฝึกงานวิชาเกษตรกรรม จำนวน 2 หลัง

– ปรับเป็น ห้องจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จำนวน 4 ห้อง

4)หอประชุมเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

5)หอประชุมดัดแปลงเป็นสำนักงาน จำนวน 1 หลังประกอบด้วย

สำนักงานกลุ่มกิจการนักเรียน สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป ห้องประชาสัมพันธ์และห้องเรียนดนตรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

12.3 บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง

1)บ้านพักครู จำนวน 16 หลัง

2)บ้านพักนักการภารโรง จำนวน 3 หลัง

3) ห้องน้ำชายหญิง จำนวน 2 หลัง

4) บ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ