โรงเรียนเลิงนกทา

LOENGNOKTHA SCHOOL สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

World -Class Standard School::โรงเรียนมาตรฐานสากล::มาตรฐาน OBECQA

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

นายบุญมี พุ่มจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเสรี สามาอาพัฒน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ


นางอรุณี แก้วใส

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายปริวัฒ เสาะแสวง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไปและฝ่ายกิจการนักเรียน

นางกุสุมาลย์ สมประสงค์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เว็บไซต์คุณครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • :: วารสารภูดิน

 • :: ข่าวประชาสัมพันธ์

 • :: ข่าวงานวัดผล-GPA

 • :: ข่าวจากศูนย์คอมพิวเตอร์

 • :: ผลงานนักเรียน

 • :: ข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้

 • :: ข่าวกิจกรรม

 • :: ข่าวสารกิจกรรมหน้าเสาธง

 • :: ข่าวกลุ่มงานบริหารวิชาการ

 • :: ข่าวกลุ่มบริหารงบประมาณ

 • :: ข่าวกลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • :: ข่าวกลุ่มงานบริหารงานงานบุคคล

 • :: การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • :: โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 • :: โรงเรียนคุณธรรม

หน่วยงาน/กลุ่ม/ฝ่าย

 • กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 • กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

 • กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

งานประชาสัมพันธ์

เลิงนกทาแชเนล

ปักหมุด เช็คอิน

ติดต่อโรงเรียน

📚 เผยแพร่ผลงานครูเลิงนกทา

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนเลิงนกทา

ระบบสารสนเทศ