โรงเรียนเลิงนกทา

LOENGNOKTHA   SCHOOL  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร      

World -Class Standard School::โรงเรียนมาตรฐานสากล::มาตรฐาน OBECQA AWARD
FACEBOOK : loengnokthaschool : : : E-Mail lnschool@ln.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเลิงนกทา

โรงเรียนเลิงนกทา

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

แบบวัด EIT 1

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2566

แหล่งเรียนรู้ภายนอก

OBEC Content Center

DEEP สพฐ.

ศูนย์การเรียนรู้