โรงเรียนเลิงนกทา

LOENGNOKTHA   SCHOOL  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร      

World -Class Standard School::โรงเรียนมาตรฐานสากล::มาตรฐาน OBECQA AWARD
FACEBOOK : loengnokthaschool : : : E-Mail lnschool@ln.ac.th

คู่มือการให้บริการประชาชน

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ  26 ก.พ.2567 คลิกที่นี่ !!!!!   

 สมัครเรียน ม.1 ม.4 ทั่วไป คลิกที่นี่ !!!!!  
สถานที่สอบ ม.1   ม.4 คลิกที่นี่ !!!!

ewss

สแกนเพื่อประเมิน

แบบวัด EIT 1

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2566


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเลิงนกทา

โรงเรียนเลิงนกทา

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

แบบวัด EIT 1

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2566

แหล่งเรียนรู้ภายนอก

OBEC Content Center

DEEP สพฐ.

ศูนย์การเรียนรู้

No gift Policy

แทรก ประกาศ No gift  Policy ที่นี่

ประกาศโรงเรียนเลิงนกทา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566