คู่มืออบรม-เอกสารทั่วไป

การหาขนาดตัวอย่างในงานวิจัย

แนวปฏิบัติการทำกิจกรรมสวนสนามลูกเสือ

แนวปฏิบัติพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม (ระดับสถานศึกษา)

กำหนดการ

๑. กองลูกเสือ เนตรนารี ตั้งแถวในสนาม

๒. ประธาน (ผู้อำนวยการโรงเรียน) มาถึงยืนบนแท่นรับการเคารพ

๓. ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง “ลูกเสือ-ตรง”“ทำความเคารพผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน”

“ตรงหน้า, ระวัง” “วันทยา – วุธ”

๔. วงดุริยางค์ลูกเสือบรรเลงเพลงมหาฤกษ์จบเพลง ผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่ง “เรียบ – อาวุธ”

๕. ประธาน เดินไปหน้าโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

ถวายความเคารพ (วันทยหัตถ์)

๖. ผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่ง “ลูกเสือตรงหน้า, ระวัง”

๗. ประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะเสร็จแล้วถอยหลัง ๑ ก้าว ถวายความเคารพ (วันทยหัตถ์)

๘. ผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่ง “วันทยา – วุธ”วงดุริยางค์ลูกเสือบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

จบเพลงผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่ง“เรียบ – อาวุธ”“ตามระเบียบ, พัก”

๙. ประธานขึ้นยืนบนแท่นรับการเคารพรองผู้อำนวยการลูกเสือ โรงเรียนกล่าวรายงาน กิจการลูกเสือ ในรอบปี

๑๐. ประธานมอบโล่แก่ผู้มีอุปการคุณ หรือเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น หรือเข็มบำเพ็ญ ประโยชน์ (ถ้ามี)

๑๑. ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ นำลูกเสือทบทวนคำปฏิญาณ

๑๒. ประธานให้โอวาท จบคำให้โอวาท ผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่ง “ตรงหน้า,ระวัง” “วันทยา – วุธ”

๑๓. วงดุริยางค์ลูกเสือบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ จบเพลงผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่ง “เรียบ – อาวุธ”

๑๔. แตรเดี่ยวเป่าให้สัญญาณเตรียมสวนสนาม ๒ ครั้งผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง “ลูกเสือเตรียมสวนสนาม”

๑๕. แตรเดี่ยวเป่าให้สัญญาณหน้าเดิน ๒ ครั้งผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง “แบก – อาวุธ”

“เลี้ยวขวา”“หน้าเดิน”

๑๖. ขบวนลูกเสือ-เนตรนารีสวนสนาม และเดินกลับเข้าสู่ที่ตั้งในสนาม ให้อยู่ในท่าพักตามระเบียบ

๑๗. ผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่งลูกเสือทำความเคารพประธานในพิธี “ลูกเสือตรงหน้า,ระวัง”
“วันทยา-วุธ”วงดุริยางค์ลูกเสือบรรเลงเพลงมหาฤกษ์จบเพลงผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่ง “เรียบ – อาวุธ”

๑๘. ประธานในพิธีเดินทางกลับผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่ง “แยก”VDO https://www.youtube.com/watch?v=mSe3qjGzl-M


คำกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี


เรียนผู้อำนวยการบุญมี  พุ่มจันทร์ ผู้อำนวยการลูกเสือ โรงเรียนเลิงนกทา ข้าพเจ้า...............รองผู้อำนวยการ................ขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานใน พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

 ประจำปี 2566 โรงเรียนเลิงนกทา  ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนเลิงนกทา ได้มีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับดังนี้

1.จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เป็นไปตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

2.จัดอบรมลูกเสือจิตอาสา ให้แก่......จำนวน.....นาย

3.จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติตระดับชั้น..........จำนวน....นาย

4.จัดอบรมลูกเสือ กกต.  ระดับชั้น.....จำนวน....นาย

กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นนับได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องลูกเสือได้รู้จักความเสียสละ และมีความสามัคคีตลอดจน

มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา........เป็นการสนองวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติอย่างแท้จริง

กิจกรรมลูกเสือมีความสำเร็จได้เพราะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกท่านจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

บัดนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้ว ขอเชิญท่านประธานได้มอบ.................ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและกล่าวให้โอวาทแก่พี่น้องลูกเสือ เนื่องในวัน........................ประจำปี.............เป็นลำดับต่อไป
พิธีกรกล่าวมอบ.....................

คู่มือการอบรมการสร้างเว็บไซต์

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัย

คำศัพท์จากราชบัณฑิตยสถาน