วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอัจฉรีรัตน์  ศิริ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางญาณัฎฉราณี  เฮณส์เณอค์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายกฤษณะ  ระวิโรจน์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


โครงสร้างการบริหาร-->

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

วิชาการกลุ่มฯ ม.ต้น

วิชาการกลุ่มฯ ม.ปลาย

การเงินกลุ่มฯ

งานสำนักงานกลุ่มฯ

เลขานุการกลุ่มฯ

หลักสูตรกลุ่มสาระฯ


ระบบสารสนเทศ -->

ปฏิทินวิชาการ

ตารางสอน

ผลสัมฤทธิ์

ทะเบียนสื่อ/นวัตกรรม

บันทึกสอนแทน

ส่งเอกสารวิชาการ

แผนงานโครงการ

แบบฟอร์มต่าง ๆ 

กิจกรรมกลุ่มสาระฯ-->

ผลสัมฤทธิ์

กิจกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกลุ่มสาระฯ

ห้องปฏิบัติการ

รายงานนวัตกรรม

ห้องเรียนวิทย์พลังสิบ

ห้องเรียนสีเขียว

สาระน่ารู้

ส่งเอกสารวิชาการ

บันทึกการสอนแทน