กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางกุสุมาลย์  สมประสงค์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

การบริหารงบประมาณด้วย นวัตกรรม PHUDIN Model

P=Participation เน้นการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง วางแผนงานการบริหารงบประมาณ

H=Heart ทำงานด้วยใจ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

U=Unity  ดำเนินงานด้วยเป้าหมายเดียวกัน คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 

D=Development มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในงานให้ทันสมัย

I=Innovation นำเทคโนโลยีและวิธีการบริหารงบประมาณให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ

N=Network สร้างเครือข่ายการบริหารงบประมาณทั้งในระดับสหวิทยาเขตและระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

โครงสร้างการบริหาร

เอกสารงานแผนงาน

เอกสารงานการเงิน

เอกสารงานพัสดุ

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ส่งโครงการประจำปีงบประมาณ

รายงานโครงการประจำปีงบประมาณ

งานแผนงาน

ส่งโครงการประจำปีงบประมาณ

รายงานโครงการประจำปีงบประมาณ

รายชื่อเจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มงาน

แบบฟอร์มรายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจำปี

ผลการรับรองมาตรฐานการศึกษา สมศ.

แผนยุทธศาสตร์

นโยบายการศึกษา

งานการเงิน

สารสนเทศโรงเรียน

รายงานประจำปี

รายงานงบทดลอง

เอกสารเบิกค่าการศึกษาบุตร

ชำระค่าบำรุงการศึกษา

ตรวจสอบผลการชำระค่าบำรุงการศึกษา

เอกสารการชำระภาษี

กองทุนบำเน็จ บำนาญ

ตัวอย่างการยืมเงินไปราชการ

ตัวอย่างเอกสารการเบิกจ่ายการไปราชการรถโรงเรียน


ตัวอย่างเอกสารการเบิกจ่ายการอบรมบุคลากร

ตัวอย่างเอกสารการเบิกจ่ายการไปราชการรถยนต์ส่วนบุคคล

งานพัสดุ

เอกสารการขอใช้รถโรงเรียนไปราชการ

ตัวอย่างการเขียน พ.2 ขอซื้อ

ตัวอย่างการเขียน พ.2 ขอจ้าง

ตัวอย่างบันทึกข้อความขอซื้อ/จ้าง

แบบฟอร์มแจ้งจำหน่ายพัสดุ

จองรถไปราชการ