ศูนย์ ICT

บุคลากร

นายชาตรี สมคะเณย์

ครูชำนาญการพิเศษ

System , Network Admin,

Webmaster

นางสาวสุภาพร แก้วหลวง

ครูชำนาญการพิเศษ

Data Center

นางจิตติมา พููลเพิ่ม

ครูชำนาญการ

Webmaster,Data Center

นางวิทิตา นามมนตรี

ครู คศ.1

Graphic,Data Center

นายทศพล ชัยวิวัฒน์ตระกูล

พนักงานราชการ

Graphic,MultiMedia,

Network Admin

นางสาวเกษร โสมณวัตร
ครู คศ.1
งานทั่วไป


ข่าวสาร

การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน


การใช้งานอีเมลของโรงเรียน


การขยายพื้นที่บริการอินเทอร์เน็ตและ WiFi


ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์


พันธกิจ


เป้าประสงค์


โครงสร้างการบริหารงาน


แผนงานโครงการ


มาตรฐานงาน