เกียรติบัตรออนไลน์

🔹กรุณาใช้อีเมลของคุณครู (@ln.ac.th) ในการเพิ่มเกียรติบัตร
🔹กรุณานำเกียรติบัตรที่ผ่านการรับรองแล้วมาจัดทำเป็นไฟล์ PDF  1 ไฟล์ก่อนอัปโหลด(1 ไฟล์ หลายหน้า)
🔹กรณีใช้ลายเซ็นสแกน สามารถอัปโหลดไฟล์ PDF ได้ทันที