บริการนักเรียน

🔶แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์

รอข้อมูล

🔶 แนวปฏิบัติในการส่งงานออนไลน์

รอข้อมูล

🔶 แนวปฏิบัติในการสนทนาติดต่อกับครูผู้สอนหรือ ครูที่ปรึกษา

รอข้อมูล

🔶 แนวปฏิบัติในการติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดความพร้อมในการเรียนออนไลน์

รอข้อมูล

จุดบริการ WiFi ความเร็วสูง

นักเรียนที่เข้าใช้งาน WiFi/E-Mail/iStudent ไม่ได้ให้ติดต่อครูที่ห้อง 127

อาคาร 1 ชั้น 1-3
อาคาร 2 ชั้น 1-2
อาคาร 3 ชั้น 2-4
อาคาร 4 ชั้น 1-3
อาคาร 5 ชั้น 1-3
อาคาร 6 ชั้น 1-3