บริการนักเรียน

จุดบริการ WiFi ความเร็วสูง

อาคาร 1 ชั้น 1-3
อาคาร 2 ชั้น 1-2
อาคาร 3 ชั้น 2-4
อาคาร 4 ชั้น 1-3
อาคาร 5 ชั้น 1-3
อาคาร 6 ชั้น 1-3