บริการครู

🔸แนวทางในการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์

🔸แนวทางในการจัดทำ Website ห้องเรียนออนไลน์ของครู

  • Google Site (Free&Easy)

  • Wordpress.org

  • Blogger

🔸แนวทางในการจัดทำรายงานออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ของครู

  • Google form>Slide>PDF

  • Google form>Sheet>data studio


🔸แนวทางในการจัดเก็บไฟล์ในรูปแบบออนไลน์ของครู

  • Google Drive

  • One Drive

🔸แนวทางในการพิมพ์รายงานต่าง ๆ จากระบบ istudent

  • รอข้อมูล

🔸แนวทางในการใช้ Internet&Wifi

  • Internet

  • WiFi

🔸รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา