ติดต่อโรงเรียน

E-Mail mis@ln.ac.th

สำนักงานกลุ่มอำนวยการ

หมายเลขโทรศัพท์ + FAX 0-4578-1116


สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

หมายเลขโทรศัพท์ + FAX 0-4578-1986


สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มงานพัสดุ หมายเลขโทรศัพท์ + FAX 0-4578-1512

กลุ่มงานการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ + FAX 0-4578-1511