คำถามที่นักเรียนและผู้ปกครองถามบ่อย

นักเรียนย้ายมาใหม่อยากใช้ WiFi ต้องทำอย่างไร

1.นักเรียนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างบัญชีการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ที่ห้อง 127 หรือโทร. 044181244    LINE @burirumcom

2.แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมเชื่อมต่อ WiFi ตามคู่มือที่เจ้าหน้าที่แนะนำ

3.เข้าใช้งาน WiFi ชื่อ Ln_student เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต

นักเรียนย้ายมาใหม่อยากได้อีเมล์ ต้องทำอย่างไร

1.ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้อง 127 เพื่อแจ้งความประสงค์ในการใช้งานอีเมลของโรงเรียน
2.แจ้งข้อมูลที่จำเป็นต่อเจ้าหน้าที่
3.รับบัญชีอีเมลและเข้าสู่ระบบได้ที่ https://www.google.com

การดูผลการเรียนต้องทำอย่างไร

สามารถเข้าสู่เว็บไซต์  https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx  เพื่อตรวจสอบผลการเรียน

นักเรียนต้องการลาเรียน จะต้องทำอย่างไร

กรณีลากิจ

1.รับเอกสารใบลาที่ห้องวิชาการหรือสถานที่ที่โรงเรียนกำหนดเพื่อกรอกรายละเอียด

2.แจ้งครูที่ปรึกษาให้รับทราบข้อมูลพร้อมส่งใบลาในระบบที่โรงเรียนกำหนด เช่น LINE ครูที่ปรึกษา หรือระบบการลาของโรงเรียน

กรณีลาป่วย

1.แจ้งครูที่ปรึกษาให้รับทราบข้อมูลในระบบที่โรงเรียนกำหนด เช่น LINE ครูที่ปรึกษา หรือระบบการลาของโรงเรียน

2.รับเอกสารใบลาที่ห้องวิชาการหรือสถานที่ที่โรงเรียนกำหนดเพื่อกรอกรายละเอียดและยื่นต่อเจ้าหน้าที่


นักเรียนต้องการออกนอกสถานศึกษาต้องทำอย่างไร

1.รับแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาตามที่โรงเรียนกำหนด
2.ให้ครูประจำวิชา  ครูที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียนรับทราบข้อมูล
3.นำใบขออนุญาตฯให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบันทึกข้อมูลพร้อมนำส่วนสำเนาติดตัวนักเรียนไปด้วย
4.เมื่อนักเรียนกลับถึงโรงเรียนให้นำส่วนที่ติดตัวไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่  ครูเวร ตามที่โรงเรียนกำหนด

นักเรียนต้องการสมัครเข้าเรียนต้องทำอย่างไร

1.ติดตามประกาศ หรือข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์โรงเรียน หรือ เพจ Facebook ของโรงเรียน หัวข้อรับนักเรียนใหม่ในแต่ละปีการศึกษา
2.อ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำ ระเบียบการ  กำหนดการต่าง ๆ 

นักเรียนต้องย้ายเข้าต้องทำอย่างไร

โทรศัพท์สอบถามงานวิชาการที่หมายเลขโทรศัพท์ 045781986

นักเรียนต้องย้ายออกต้องทำอย่างไร

โทรศัพท์สอบถามงานวิชาการที่หมายเลขโทรศัพท์ 045781986