โครงสร้างการบริหารงานผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.มนตรี แก้วใส

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายธันธกรณ์ ศิวะประสิทธิ์กุล

ผช.รองฯกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายอภิชาต สีหาราช

ผช.รองฯกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเสรี สามาอาพัฒน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางกฤตอร บุบผามาลา

ผช.ผอ. กลุ่มงานกิจการนักเรียน