โครงสร้างการบริหารงานผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นางสุมนมาลย์ ทะวันทา

ผช.รองฯกลุ่มงานบริหารทั่วไป