โครงสร้างการบริหารงาน



ผู้อำนวยการโรงเรียน




กลุ่มงานบริหารวิชาการ

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานบริหารทั่วไป