โครงสร้างการบริหารงานผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานบริหารทั่วไป