โครงสร้างการบริหารงานผู้อำนวยการโรงเรียน
------------------

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสุมนมาลย์ ทะวันทา

ผช.รองฯกลุ่มงานบริหารงทั่วไป

นายอภิชาต สีหาราช

ผช.รองฯกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเสรี สามาอาพัฒน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

-------------------