อาคารสถานที่

แผนผังอาคาร

1. อาคาร1   สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  สำนักงานกลุ่มกิจการนักเรียน
2. อาคาร2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ห้องเรียนสีเขียว
3. อาคาร3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4. อาคาร4  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. อาคาร5  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6. อาคาร6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
7. หอประชุมพุทธรักษา(บน)  ห้องประชุมช่อชงโค(ล่าง) ห้องมัลติมีเดีย(ล่าง)
8. หอประชุมอเนกประสงค์(สนามบาสเกตบอล)
9. อาคารโดมอเนกประสงค์ 50 ปี ล.น.


10. โรงอาหาร
11. ห้องดนตรีสากล วงโยธวาธิต   ห้องกลุ่มสาระฯศิลปะ
12. ห้อง To Be Number ONE
13. ห้องศูนย์วัฒนธรรม  ห้องทัศนศิลป์
14. ห้องนาฏศิลป์   ห้องดนตรีพื้นบ้าน
15. ห้องคหกรรม  ห้องเขียนแบบ
16. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
17. ห้องสหกรณ์โรงเรียน
18. ป้อมยาม
19. สำนักงานนักพัฒนา