ทำเนียบผู้บริหาร

1. นายสวาท ไชยสัจ

ตำแหน่ง รักษาการครูใหญ่

ระยะเวลา 14-20 พ.ค. 2514

2. นายเปลี่ยน อุปริวงศ์

ตำแหน่ง รักษาการครูใหญ่

ระยะเวลา 20 พ.ค. 2514 - 4 ก.ค. 2515

3. นายบุญช่วย ธานี

ตำแหน่ง ครูใหญ่

ระยะเวลา 4 ก.ค. 2515 - 31 พ.ค. 2521

4. นายบุญช่วย ธานี

ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

ระยะเวลา 1 มิ.ย. 2521 - 30 ก.ย. 2526


5. นายบุญช่วย ธานี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ระยะเวลา 1 ต.ค. 2526 - 3 พ.ค. 2527

6. นายสมาน มโนเอื้อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ระยะเวลา 3 พ.ค. 2527 - 7 พ.ค. 2531

7. นายไวยวุฒิ มนต์ขลัง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ระยะเวลา 7 พ.ค. 2531 - 30 ก.ย. 2541

8. นายเพชร แก้วใส

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ระยะเวลา 29 ธ.ค. 2541 - 30 ก.ย. 2544


9. นายสุวิทย์ รักษาสุข

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ระยะเวลา 29 พ.ย. 2544 - 20 พ.ย. 2545

10. นายสุพล วังสินธุ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ระยะเวลา 19 ธ.ค. 2545 - 5 พ.ค. 2548

11. นายสรรเพชญ อาจวิชัย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ระยะเวลา 1 มิ.ย.2548 - 30 ก.ย. 2560

12. นางนิรมล จงจินากูล

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ระยะเวลา 1 ต.ค. 2560 - 16 ก.ค. 2561


13. นายยงยุทธ ภูมิแสน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ระยะเวลา 17 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย.2563

14.นายเสรี สามาอาพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลา 1-15 ต.ค.2563

15.นายบุญมี พุ่มจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา
16 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน

-