ข้อมูลครู

รายชื่อครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


รายชื่อครูทั้งหมด


ผู้บริหาร ครู ครูพิเศษ สนับสนุน.docx