โรงเรียนเลิงนกทา

LOENGNOKTHA SCHOOL สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

World -Class Standard School::โรงเรียนมาตรฐานสากล::มาตรฐาน OBECQA

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นายบุญมี พุ่มจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเสรี สามาอาพัฒน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มงานบริหารวิชาการ


นางอรุณี แก้วใส

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ


ข่าวด่วน !!

 • กำหนดรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 14 มิ.ย. 2564

" โรงเรียนเลิงนกทา ได้กำหนดการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ทุกระดับชั้น ในวันที่ 14 มิ.ย. 2564 และกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ในวันเดียวกัน จึงประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมให้ติดต่อครูที่ปรึกษาหรือสอบถามที่ฝ่ายการเงิน โทร. 0-4578-1511 ในวันและเวลาราชการ"


 • แนวทางการปฏิบัติของนักเรียนใน การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 14 มิ.ย. 2564

" โรงเรียนเลิงนกทา ได้ประชุมฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดข้อปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 14 มิ.ย. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร "


 • การระงับใช้งานอีเมลสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว

 • ระงับใช้งานอีเมลของนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว ให้สำรองข้อมูลไปยังอีเมลอื่น ภายในวันที่ 14 มิ.ย. 64 หลังจากนั้นอีเมลจะถูกระงับการใช้งาน

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ส่งอีเมลมาที่ mis@ln.ac.th


เว็บไซต์คุณครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงาน/กลุ่ม/ฝ่าย

 • กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 • กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

 • กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ติดตามเรา

FACEBOOK
Twitter
LINE

เอกสาร/คู่มือ

คู่มือการปฏิบัติงานครู
คู่มือการใช้งานอินเทอร์เน็ต
คู่มือนักเรียน

งานประชาสัมพันธ์

เลิงนกทาแชเนล

ปักหมุด เช็คอิน

ติดต่อโรงเรียน