โรงเรียนเลิงนกทา

LOENGNOKTHA   SCHOOL  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร      

World -Class Standard School::โรงเรียนมาตรฐานสากล::มาตรฐาน OBECQA AWARD
FACEBOOK : loengnokthaschool : : : E-Mail lnschool@ln.ac.th

ไตรรัตนา มุทิตากษิณาลัย 2566

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต ครูผู้เป็นที่รักของโรงเรียนเลิงนกทาที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนเลิงนกทา โดยมีครู 3 ท่าน ดังนี้

1. คุณครูอรุชา สุฉายา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2. คุณครูอภิชาต สีหาราช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

3. คุณครูสรัญธรณ์ หิรัญย์ทวีภัทร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ewss

สแกนเพื่อประเมิน

แบบวัด EIT 1

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2566


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเลิงนกทา

โรงเรียนเลิงนกทา

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

แบบวัด EIT 1

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2566

ศูนย์การเรียนรู้

No gift Policy

แทรก ประกาศ No gift  Policy ที่นี่