โรงเรียนเลิงนกทา

LOENGNOKTHA   SCHOOL  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร      

World -Class Standard School::โรงเรียนมาตรฐานสากล::มาตรฐาน OBECQA AWARD
FB : loengnokthaschool : : : E-Mail lnschool@ln.ac.th

โรงเรียนเลิงนกทา

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ศูนย์การเรียนรู้