ศูนย์รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

🔊 ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ม. 1 ปีการศึกษา 2565


แผนที่ห้องสอบ ม.1


แผนที่ห้องสอบ ม.4


รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป แบบออนไลน์เท่านั้น สมัครที่บ้านไม่ต้องเดินทางมาที่โรงเรียน ท่านสามารถกรอกใบสมัครผ่านโทรศัพท์มือถือ เครื่องใดก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต เริ่มรับสมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. เนื่องจากต้องมีการสรุปสถิติรายวัน หากมีข้อสงสัยในการสมัครติดต่อได้ที่ ครูบรรจง พรหมเงิน โทร. 0857732954

ขั้นตอนการสมัครแบบออนไลน์

1. ตรวจสอบหลักฐาน/คุณสมบัติ(ด้วยตนเองตามประกาศของโรงเรียนถ้าปรากฏภายหลังว่าไม่เป็นไปตามที่ประกาศถือว่าขาดคุณสมบัติ)
2. กรอกใบสมัครออนไลน์(ที่บ้าน)
3. ตรวจสอบผลการสมัครผ่านเว็บไซต์
www.ln.ac.th เมนูตรวจสอบรายชื่อ
4.
ไม่ต้องพิมพ์ใบสมัครเองให้มารับในห้องสอบ
5. ยื่นใบสมัคร(วันสอบในห้องสอบ)
6.
เฉพาะแผนการเรียนวิทย์คณิตให้นำสำเนา ปพ.1 มายื่นในวันสอบเพื่อตรวจสอบ GPA ด้วย

หมายเหตุ นักเรียนที่มีการสอบให้นำบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนมาในวันสอบ


ปฏิทินการรับสมัคร

ประกาศรับนักเรียนปีการศึกษา 2565

หลักฐานการรับสมัคร (ยื่นวันรับสมัคร /รายงานตัว/มอบตัว)

  • เอกสารการศึกษา (ม.1 GPA สะสม 2 ปีการศึกษา และ ม.4 GPA สะสม 5 ภาคเรียน) จำนวน 1 ชุด

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

  • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

  • สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ

  • สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

  • รูปถ่าย ขนาด 3*4 ซม. หรือ 1.5 นิ้ว แต่งกายเครื่องแบบโรงเรียนเดิม ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวณ 3 แผ่น

  • หมายเลขโทรศัพท์ของ นักเรียน ผู้ปกครอง

  • หมู่โลหิต(ดูข้อมูลจากสูติบัตร)


ติดต่อสอบถาม

แผนการเรียน

💎 Gifted(ม.1), SMTE(ม.4) ครูศุภชัย ทองเข็ม โทร. 0920250429

💎AP (ม.1 ม.4) ครูทัศนีย์ โกษาแสง โทร. 0850249617

💎SEP (ม.1 ม.4) ครูวิภา จินนะงาม โทร. 0898495101

💎ICP (ม.1 ม.4) ครูสุมนฑา จันทร์จรูญ โทร. 0819207039

💎แผนการเรียนทั่วไป (ม.1 ม.4) ครูบรรจง พรหมเงิน โทร. 0857732954

ขั้นตอนการรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป

1. ตรวจสอบหลักฐาน/คุณสมบัติ(ด้วยตนเองตามประกาศของโรงเรียน)
2. กรอกใบสมัครออนไลน์(ที่บ้าน)
3. ตรวจสอบผลการสมัครผ่านเว็บไซต์ www.ln.ac.th เมนูตรวจสอบรายชื่อ
4. ปริ้นใบสมัครในแบบฟอร์ม A4 เพื่อติดรูปถ่าย(ที่บ้าน)
5. ยื่นใบสมัคร(วันสอบ)
6. ตรวจสอบผลการสมัครผ่านเว็บไซต์ www.ln.ac.th เมนูตรวจสอบรายชื่อ

หมายเหตุ การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักเรียนได้ส่งใบสมัครและเอกสาร(ในข้อที่ 4)ตามกำหนดเวลาแล้วเท่านั้น

กรอกใบสมัครออนไลน์

สมัครเรียน ม.1 ประเภททั่วไป


สมัครเรียน ม.4 ประเภททั่วไปติดต่อฝ่ายรับสมัครทางFACEBOOK กลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนเลิงนกทา

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565