ข่าวศูนย์คอมพิวเตอร์

 • ข้อมูลพื้นฐานศูนย์คอมพิวเตอร์

 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

 • บุคลากร

 • งบประมาณ/โครงการ

 • แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 • ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 • แนวปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 • แบบบันทึกขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(อบรม ประชุม)

 • ตรวจสอบพื้นที่การใช้งานของ Google Drive,E-Mail,Photo (อ่านต่อ)

 • ห้องคอมพิวเตอร์(ใหม่) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่านต่อ)

 • โรงเรียนเลิงนกทาได้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 40 เครื่อง(1 ห้องเรียน) เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 นี้ คลิกชมภาพห้องเรียน https://photos.app.goo.gl/zAk4QwL1Ckeg1ciW7


 • การใช้งาน Internet ของสถานศึกษา (อ่านต่อ)

 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต WiFi ของโรงเรียน เมื่อนักเรียนเชื่อมต่อไวไฟแล้วให้เปิด Chrome , Google หรือ Safari แล้วพิมพ์ 1.1.1.1 จะพบหน้า login ให้นักเรียนใส่ ชื่อผู้ใช้ : รหัสนักเรียน 5 ตัว รหัสผ่าน รหัสนักเรียน 5 ตัว กรณีนักเรียนเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ใช้รหัสผ่านใหม่

 • ติดต่อผู้ดูแลระบบ ของโรงเรียนได้ที่ 0984245251 หรือ LINE@John09 email: chatree701@ln.ac.th

 • การใช้งานอีเมลสถานศึกษา (อ่านต่อ)

 • โรงเรียนเลิงนกทามีอีเมลของสถานศึกษาไว้บริการให้กับนักเรียนทุกคน หากประสงค์ใช้งานกรุณาติดต่อที่ ห้อง 127 หรือ 0984245251 (ครูชาตรี) หรือติดต่อครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

 • การใช้งานอีเมลเพื่อเข้าเรียนออนไลน์ใน Classroom แนะนำให้ใช้ Chrome และเลือกรูปแบบไม่ระบุตัวตน ก่อนใช้งานอีเมลเพื่อลดปัญหาการใช้ Classroom ไม่ได้

 • การใช้งานMicrosoft Teams ในการประชุม สอนออนไลน์ (อ่านต่อ)

โปรแกรมสำหรับการเรียนการสอน

Mentimeter คือ แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับสร้างพรีเซนเทชันที่ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในการโต้ตอบ ระดมสมอง แสดงความคิดเห็นกับผู้สอนผ่านแบบสอบถามออนไลน์ โดยสามารถสร้างได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น คำถามหลายตัวเลือก คำถามปลายเปิด ซึ่งสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ทันที ช่วยให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ เพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนได้ อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรมสุ่มชื่อนักเรียนแบบออนไลน์

วิธีการใช้งานโปรแกรม
ครูผู้สอนเข้าเว็บไซต์ https://wheelofnames.com/th อาจจะเข้าผ่าน คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่สะดวก
เลือกเปลี่ยนเป็นภาษาในการใช้งานโปรแกม
เพิ่มชื่อนักเรียน หรืออาจจะใช้เป็นเลขที่ (แนะนำว่าให้คัดลอกชื่อจากโปรแกรม Excel) อ่านเพิ่มเติมครูลืมรหัสผ่าน SMSS จะทำอย่างไร ???

แนวปฏิบัติของผู้ดูแลระบบ

1. เปิดเว็บไซต์ http://smss.youweb.info/sskyst/35022001/admin

2.กรอกข้อมูล user/pass

3.เลือกเมนู ผู้ใช้ > เพิ่ม แก้ไข ผู้ใช้

4.กรณีผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน ให้ลบผู้ใช้ออก แล้วจึงให้ login ด้วยเลขประจำตัวประชาชน(เหมือนตอนเข้าใช้ครั้งแรก)


ครูทุกท่านสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบ SMSS ของโรงเรียนได้ที่ 0984245251 หรือ LINE@John09 email: chatree701@ln.ac.th


code การดึงข้อมูลจาก sheet มาแสดงผลที่ google sites เพียง cell เดียว

<iframe class="responsive-iframe" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YkjXj66VUTaa5iBlG-Bl4h3w7YZnytjlXwtXetY2Q0g/htmlembed?single=true&gid=2073546124&range=A1&widget=false&chrome=false&headers=false" width="100%" height="100%"></iframe>


เมื่อ

id=2073546124 คือ id url ของ sheet

range=A1 คือ cell ในชีตที่ต้องการนำมาแสดงcode การดึงข้อมูลข้ามไฟล์ sheet มาแสดงผลที่ Sheet อื่น เพื่ออัปเดทข้อมูลอัตโนมัติ

สูตร/ฟังก์ชัน

=IMPORTRANGE("SPREADSHEET URL", "Range ของข้อมูลที่อยากได้ เช่น Sheet1!B1:D10")

ตัวอย่าง

=IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9bkeVzrAQJDcWUeHREX7OWmutYBKYuZ5yII3aDs6aE/edit#gid=1278647475", "Sheet1!d12")

เมื่อ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9bkeVzrAQJDcWUeHREX7OWmutYBKYuZ5yII3aDs6aE/edit#gid=1278647475 คือ url ของ sheet ต้นทาง

Sheet1 คือ ชื่อชีตต้นทาง

d12 คือ Cell ต้นทางการขอใช้บริการลายเซ็น Digital

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaidigitalid.com/certificate