ข่าวศูนย์คอมพิวเตอร์

  • การใช้งาน Internet ของสถานศึกษา (อ่านต่อ)

  • การใช้งานอินเทอร์เน็ต WiFi ของโรงเรียน เมื่อนักเรียนเชื่อมต่อไวไฟแล้วให้เปิด Chrome , Google หรือ Safari แล้วพิมพ์ 1.1.1.1 จะพบหน้า login ให้นักเรียนใส่ ชื่อผู้ใช้ : รหัสนักเรียน 5 ตัว รหัสผ่าน รหัสนักเรียน 5 ตัว กรณีนักเรียนเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ใช้รหัสผ่านใหม่

  • การใช้งานอีเมลสถานศึกษา (อ่านต่อ)

  • โรงเรียนเลิงนกทามีอีเมลของสถานศึกษาไว้บริการให้กับนักเรียนทุกคน หากประสงค์ใช้งานกรุณาติดต่อที่ ห้อง 127 หรือ 0984245251 (ครูชาตรี) หรือติดต่อครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

  • การใช้งานอีเมลเพื่อเข้าเรียนออนไลน์ใน Classroom แนะนำให้ใช้ Chrome และเลือกรูปแบบไม่ระบุตัวตน ก่อนใช้งานอีเมลเพื่อลดปัญหาการใช้ Classroom ไม่ได้