ข่าวศูนย์คอมพิวเตอร์

 • ข้อมูลพื้นฐานศูนย์คอมพิวเตอร์

 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

 • บุคลากร

 • งบประมาณ/โครงการ

 • แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 • ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 • แนวปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 • แบบบันทึกขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(อบรม ประชุม)

 • ตรวจสอบพื้นที่การใช้งานของ Google Drive,E-Mail,Photo (อ่านต่อ)

 • ห้องคอมพิวเตอร์(ใหม่) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่านต่อ)

 • โรงเรียนเลิงนกทาได้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 40 เครื่อง(1 ห้องเรียน) เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 นี้ คลิกชมภาพห้องเรียน

 • การใช้งาน Internet ของสถานศึกษา (อ่านต่อ)

 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต WiFi ของโรงเรียน เมื่อนักเรียนเชื่อมต่อไวไฟแล้วให้เปิด Chrome , Google หรือ Safari แล้วพิมพ์ 1.1.1.1 จะพบหน้า login ให้นักเรียนใส่ ชื่อผู้ใช้ : รหัสนักเรียน 5 ตัว รหัสผ่าน รหัสนักเรียน 5 ตัว กรณีนักเรียนเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ใช้รหัสผ่านใหม่

 • การใช้งานอีเมลสถานศึกษา (อ่านต่อ)

 • โรงเรียนเลิงนกทามีอีเมลของสถานศึกษาไว้บริการให้กับนักเรียนทุกคน หากประสงค์ใช้งานกรุณาติดต่อที่ ห้อง 127 หรือ 0984245251 (ครูชาตรี) หรือติดต่อครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

 • การใช้งานอีเมลเพื่อเข้าเรียนออนไลน์ใน Classroom แนะนำให้ใช้ Chrome และเลือกรูปแบบไม่ระบุตัวตน ก่อนใช้งานอีเมลเพื่อลดปัญหาการใช้ Classroom ไม่ได้