ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 14-6-2564 (อ่านต่อ)

  • ประกาศแนวปฏิบัติ การเปิดภาคเรียนที่ 1 /2564 12-6-2564 (อ่านต่อ)

  • " โรงเรียนเลิงนกทา ได้ประชุมฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดข้อปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 14 มิ.ย. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร "