วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Carousel imageCarousel imageCarousel image

นางธนัญญาภัค อินไช

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางมะลิวัลย์ แสงภักดี

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายชาตรี สมคะเณย์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


โครงสร้างการบริหาร-->

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

วิชาการกลุ่มฯ ม.ต้น

วิชาการกลุ่มฯ ม.ปลาย

การเงินกลุ่มฯ

งานสำนักงานกลุ่มฯ

เลขานุการกลุ่มฯ

หลักสูตรกลุ่มสาระฯ


ระบบสารสนเทศ -->

ปฏิทินวิชาการ

ตารางสอน

ผลสัมฤทธิ์

ทะเบียนสื่อ/นวัตกรรม

บันทึกสอนแทน

กิจกรรมกลุ่มสาระฯ-->

กิจกรรมรับส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

จัดคาบสอนภาคเรียนที่1/2565

กำหนดส่งเอกสารวิเคราะห์ข้อสอบภาคเรียนที่ 2/2565

บุคลากร

แผนงานโครงการ

ผลสัมฤทธิ์

กิจกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกลุ่มสาระฯ

ห้องปฏิบัติการ

ทะเบียนสื่อ/นวัตกรรม

รายงานนวัตกรรม

ห้องเรียนวิทย์พลังสิบ

ห้องเรียนสีเขียว

ตารางสอน

เว็บไซต์คุณครู

สาระน่ารู้

ส่งเอกสารวิชาการ

บันทึกการสอนแทน